▪️ اول: به فرزندان بگویید هر چیزی که در اینترنت وجود دارد، خواندنی نیست و نباید آن را باور کنند. ▫️ دوم: هر کسی که به آنها پیام دوستی داد، به او پاسخ ندهند. ▪️ سوم: رازهای مربوط به خود و خانواده را در فضای مجازی بازگو نکنند. ▫️ چهارم: روی هر چیزی کلیک نکنند. […]

▪️ اول: به فرزندان بگویید هر چیزی که در اینترنت وجود دارد، خواندنی نیست و نباید آن را باور کنند.
▫️ دوم: هر کسی که به آنها پیام دوستی داد، به او پاسخ ندهند.
▪️ سوم: رازهای مربوط به خود و خانواده را در فضای مجازی بازگو نکنند.
▫️ چهارم: روی هر چیزی کلیک نکنند.
▪️ پنجم: بدون هماهنگی شما چیزی از طریق اینترنت خرید نکنند.
▫️ ششم: از ملاقات با دوستانی که از طریق فضای مجازی پیدا کرده اند، بدون هماهنگی با شما ملاقاتی نداشته باشند.
▪️ هفتم: فرزندان را از دسترسی به اینترنت بازندارید چرا که اینترنت از لازمه‌های زندگی امروزی است.
▫️ هشتم: فرزندان را از استفاده اینترنت در ساعت‌های پایانی شب منع کنید.
▪️ نهم: سایت‌ها و شبکه های مفید را به آنها معرفی کنید.
▫️ دهم: با صراحت از منافع و مضرات اینترنت با آنها گفتگو کنید.
▪️ یازدهم: نحوه استفاده از برنامه ها و شبکه‌ای پرکاربرد اجتماعی را به آنها یاد بدهید.

 

✍🏾: د. جاسم المطوع