▪️ ۱٫ بخاطر دریافتن رمضان خدا را شکر کن ▫️ ۲٫ رمضان را یک فرصت پربها بدان ▪️ ۳٫ رمضان ماه قرآن است، بیشتر با قرآن باش ▫️ ۴٫ مبادا شب و روز رمضان را با غفلت و خواب سپری کنی ▪️ ۵٫ در حد توان صدقه بده و انفاق کن ▫️ ۶٫ مبادا با […]

▪️ ۱٫ بخاطر دریافتن رمضان خدا را شکر کن
▫️ ۲٫ رمضان را یک فرصت پربها بدان
▪️ ۳٫ رمضان ماه قرآن است، بیشتر با قرآن باش
▫️ ۴٫ مبادا شب و روز رمضان را با غفلت و خواب سپری کنی
▪️ ۵٫ در حد توان صدقه بده و انفاق کن
▫️ ۶٫ مبادا با چیزهایی که از نظر شرع ممنوع و یا مکروه است، افطار کنی.
▪️ ۷٫ زیاد دعا کن
▫️ ۸٫ اگر برایت مقدور بود، عمره بجا بیاور
▪️ ۹٫ تا می توانی کار نیک انجام بده که این شب‌ها خداوند افراد زیادی را از آش جهنم آزاد می‌کند.
▫️ ۱۰٫ در حد توان در مجالس دینی و قرآنی شرکت کن.