یک قاعده کلی هست که می گوید: عبادتی که در آن خشوع نباشد، نه خیر و برکتی دارد و نه نتیجه ای.   شما با پنج گام می توانید عبادت خود را کامل کنید، به عنوان نمونه  در مورد نماز بیان می شود.   ▪️ ۱-آمادگی قبلی: این رکن با وضو گرفتن و سکوت به […]

یک قاعده کلی هست که می گوید: عبادتی که در آن خشوع نباشد، نه خیر و برکتی دارد و نه نتیجه ای.

 

شما با پنج گام می توانید عبادت خود را کامل کنید، به عنوان نمونه  در مورد نماز بیان می شود.

 

▪️ ۱-آمادگی قبلی: این رکن با وضو گرفتن و سکوت به هنگام اذان و اطمینان حاصل کردن از پاک بودن لباس و محل نماز گزاردن، میسر می گردد.

▫️ ۲-نیت : متوجه کردن قلب به سمت خدا و دست شستن از هر چیز جز خدا

▪️ ۳- درست انجام دادن ارکان :به نحوی که موافق سنت بوده و از هر گونه زیاده روی و سهل انگاری در انجام آنها دوری شود.

▫️ ۴-خشوع در نماز: این نکته با حضور قلب و تمرکز کامل و بیاد خدا و بزرگ دانستن خدا فراهم می گردد.

▪️ ۵- نتایج بعد از آن: این مهم با رعایت اخلاق نیکو با مردم  به نحوی که با آنها تواضع داشته و نیز کرنش نکردن در مقابل هیچ ذاتی بجز خداوند، نمود پیدا می کند.

 

✍🏾: محمد سعید بکر

منبع: السبیل