گنبدها و مناره های مساجد شهر لینکسیا که « مکه کوچک چین » نامیده می شود و بزرگترین جمعیت مسلمان چین در آنجا زندگی می کند، منفجر شده اند. طی ماه های اخیر ساختمانهایی که کاربری مسجد داشته اند در استانهای مغولستان داخلی، هنان، نینگشیا و گانسو تخریب شده اند. به طور خاص، گنبدها و […]

گنبدها و مناره های مساجد شهر لینکسیا که « مکه کوچک چین » نامیده می شود و بزرگترین جمعیت مسلمان چین در آنجا زندگی می کند، منفجر شده اند.

طی ماه های اخیر ساختمانهایی که کاربری مسجد داشته اند در استانهای مغولستان داخلی، هنان، نینگشیا و گانسو تخریب شده اند.

به طور خاص، گنبدها و مناره ها در روستایی در نزدیکی شهر لینکسیا که « مکه کوچک چین » نامیده می شود و بزرگترین جمعیت مسلمان چین در آنجا زندگی می کند، منفجر شده اند. علاوه بر این ، مقامات سه مسجد در یوننان را بستند و استفاده از نوشتارهای عربی را در سراسر کشور ممنوع اعلام کردند.

پیش از این و در ماه ژوئن، مقامات چینی گزارش شکنجه زندانیان مسلمان اویغور در اردوگاه ها را تکذیب کردند. به گفته معاون وزیر امور خارجه چین:  اشتباه این است که مراکز آموزش و آماده سازی حرفه ای به عنوان اردوگاه های کار اجباری توصیف شده است.
منبع: ایندیپندنت