در صحیح مسلم نقل شده شخصی از رسول خدا در مورد روزه روز عاشورا پرسید: امید ثواب دارم اینکه خداوند آن را کفاره گناهان سال قبل قرار دهد.

در صحیح مسلم نقل شده شخصی از رسول خدا در مورد روزه روز عاشورا پرسید: امید ثواب دارم اینکه خداوند آن را کفاره گناهان سال قبل قرار دهد.