▪️ قطعا کسی که به من چیزی آموزش داده، بر من حقی دارد. ▫️ کسی که در زمان سختی، دست مرا گرفته بر من حقی دارد. ▪️ کسی که در مصیبتی، با من همدردی کرده بر من حقی دارد. ▫️ کسی که عیبم را می‌داند، و آن را می‌پوشاند بر من حقی دارد. ▪️ کسی […]

▪️ قطعا کسی که به من چیزی آموزش داده، بر من حقی دارد.
▫️ کسی که در زمان سختی، دست مرا گرفته بر من حقی دارد.
▪️ کسی که در مصیبتی، با من همدردی کرده بر من حقی دارد.
▫️ کسی که عیبم را می‌داند، و آن را می‌پوشاند بر من حقی دارد.
▪️ کسی که خللی، در زندگی‌ام را پر کرده بر من حقی دارد.
▫️ کسی که در مناسبتی، با من صحبت کرده با من حقی دارد.
▪️ کسی که نسبت به من، گمان نیک دارد بر من حقی دارد.
▫️ کسی که از لغزشم درگذشته بر من حقی دارد.
▪️ کسی که به وقت مریضی، به عیادتم آمده بر من حقی دارد.
▫️ کسی که در خانه‌ام به دیدارم آمده بر من حقی دارد.
▪️ کسی که به من غذا داده تا مرا خوشحال کند، بر من حقی دارد.
▫️ کسی که در مصیبتی با من گریه کرده تا مرا آرام کند، بر من حقی دارد.
♦️ افراد زیادی هستند که بر ما حق دراند اما ما متوجه نیستیم.