اگر به کسی نیاز پیدا کردی، کار خودت را کوچک و بی ارزش بیان نکن شخصی به عمارة بن حمزه گقت: یک کا ر کوچک باشما دارم. عماره به او گفت: برای کار کوچکت مرد کوچکی پیدا کن. و یا به شخص دیگری نیز چنین گفتند: او در پاسخ گفت: پس بگذار تا کارت بزرگ […]

اگر به کسی نیاز پیدا کردی، کار خودت را کوچک و بی ارزش بیان نکن
شخصی به عمارة بن حمزه گقت: یک کا ر کوچک باشما دارم. عماره به او گفت: برای کار کوچکت مرد کوچکی پیدا کن.

و یا به شخص دیگری نیز چنین گفتند: او در پاسخ گفت: پس بگذار تا کارت بزرگ شود.