انواروب:کنفرانس “جنبش های اسلامی در عصر اطلاعات و مکانیزمهای تولید ایدئولوژی”در دانشگاه قازان برگزار شداندیشمندان اسلامی در قزان پایتخت تاتارستان گردهم آمدند.در این کنفرانس که در دانشگاه قازان تحت عنوان “جنبش های اسلامی در عصر اطلاعات و مکانیزمهای تولید ایدئولوژی” برگزار شده است، در زمینه های مختلف تبادل نظرهائی انجام دادنددر این کنفرانس، عده کثیری […]

انواروب:کنفرانس “جنبش های اسلامی در عصر اطلاعات و مکانیزمهای تولید ایدئولوژی”در دانشگاه قازان برگزار شد
اندیشمندان اسلامی در قزان پایتخت تاتارستان گردهم آمدند.
در این کنفرانس که در دانشگاه قازان تحت عنوان “جنبش های اسلامی در عصر اطلاعات و مکانیزمهای تولید ایدئولوژی” برگزار شده است، در زمینه های مختلف تبادل نظرهائی انجام دادند
در این کنفرانس، عده کثیری از کارشناسان اسلامی،سیاستمداران، تاریخدانان و دانشجویان از ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان، هلند، سوئد، نروژ، ایران، اکراین، ازبکستان، گرجستان و روسیه شرکت دااشتند.
شرکت کنندگان در کنفرانس تاکید وزیدند که برگزاری اینگونه کنفرانسها از نظر آشنائی هر چه بهتر و بیشتر با اسلام بسیار حائز اهمیت است.
منبع: تی آر تی