پیشینیان گفته اند: سه چیز هست که وجود خارجی ندارد.غول و عنقاء و دوست وفادار.کاش می بودند تا سازمان ملل متحد را هم ذکر می کردند.

پیشینیان گفته اند: سه چیز هست که وجود خارجی ندارد.
غول و عنقاء و دوست وفادار.
کاش می بودند تا سازمان ملل متحد را هم ذکر می کردند.