یک پلیس افغان با آتش گشودن به سوی نیروهای خارجی مستقر در یک مرکز آموزش پلیس در استان هرات سه نفر را کشت و مترجم آنان را نیز زخمی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه فرد مهاجم پس از آن در جریان تبادل آتش با نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان (آیساف) کشته شد.در طول […]

یک پلیس افغان با آتش گشودن به سوی نیروهای خارجی مستقر در یک مرکز آموزش پلیس در استان هرات سه نفر را کشت و مترجم آنان را نیز زخمی کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه فرد مهاجم پس از آن در جریان تبادل آتش با نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان (آیساف) کشته شد.
در طول سال جاری میلادی ۲۹ عضو نیروهای ناتو توسط سربازان و یا پلیس افغانستان کشته شده اند.