انواروب| همه‌ی جهانیان از ظلم و جوری که طی ۶۵ سال گذشته توسط دولت چین بر مسلمانان ایغور ترکستان شرقی می گذرد، آگاه می‌باشند. بر اساس گزارش رادیو آسیای آزاد دادگاه چین در منطقه آیکول از توابع شهر آقسو امام مسجدی را به جرم تعلیم قرآن ۹ سال زندانی کرده است. طی این خبر قرآن‌آموزان […]

انواروب| همه‌ی جهانیان از ظلم و جوری که طی ۶۵ سال گذشته توسط دولت چین بر مسلمانان ایغور ترکستان شرقی می گذرد، آگاه می‌باشند.
بر اساس گزارش رادیو آسیای آزاد دادگاه چین در منطقه آیکول از توابع شهر آقسو امام مسجدی را به جرم تعلیم قرآن ۹ سال زندانی کرده است.
طی این خبر قرآن‌آموزان ده نفر بوده و همگی زیر ۱۵ سال سن داشته‌اند.

این خبر بیانگر گوشه ای از ظلم و جوری است که مسلمانان ایغور برایح فاظت از دین خود متحمل می شوند./ترکستان تایمز با تلخیص