برای چه دیده ها خوابند و محو در وهم هستند؟ غزه را جنگ میان کفر و اسلام منگرید،جنگ بر ضد بشر است،این مسلمانان که کشته می شوند مگر انسان نام ندارند؟مگر نمی توان برایشان موجودیت فرض کرد؟ که باید هر روز کشته شوند وگرنه روز سپری نمی شود!ظلمی که شب و روز بر ملتی بی […]

برای چه دیده ها خوابند و محو در وهم هستند؟ غزه را جنگ میان کفر و اسلام منگرید،
جنگ بر ضد بشر است،
این مسلمانان که کشته می شوند مگر انسان نام ندارند؟
مگر نمی توان برایشان موجودیت فرض کرد؟ که باید هر روز کشته شوند وگرنه روز سپری نمی شود!
ظلمی که شب و روز بر ملتی بی دفاع می نویسند و هر روز بر سرخی های خاکش اضافه می کنند از همین نزدیکی هاست ،جای دوری نروید…

آن طرف تر خلافتی به راه انداخته ایم و درحال محو نامسلمانانیم چون مشرکند اگرچه نماز می خوانند، و این طرف هم کسی در این راه  کمکمان می کند و سر می بُرد تا خلافتی برپا کند، بزرگ تر از خانه خلافت تو! خیلی بزرگ تر..

 اما این وسط سازمان ملل هم هست خیالتان نباشد آنها حقوق بشر را خوب می دانند، حتما همین روزها پیگیر خواهند شد،
دیر و زود دارد آن هم خیلی دیر اما، سوخت و سوز… آن را دیگر ندارد، مطمئن هستم …
نمی بینی چقدر بیانیه می دهند؟

 نمی بینی هر روز جلسه دارند؟
پس اینان چیست؟
مگر کوری؟
مگر می شود یک روزه جنگی ۶٠ ساله را خواباند؟
زمان می طلبد بگذار چند مدتی بگذرد آخر رسیدگی خواهند کرد،
آری ۶٠ سال!

 تعجب ندارد انگار دو روز است که می شنویم از آن، می دانی چرا؟
چون خبر بزرگی نیست، گوشه ای دعوای مختصری بر پاست و یکی دو نفر خراشی کوچک بر می دارند و سازمان ملل هم قول داده است که همین روزا محکوم کند،و همین خیالمان را قرص کرده!

 درست است فقط محکوم می کند، کار دیگر که نمی توان کرد زورشان نمی رسد بیچاره ها،
درکشان باید کرد..
آنها هم به هرحال خط و مرزی دارند ،نمی شود که تا از قسمت قرمزش نگذشته اند به زور متوسل شوند؟
خط و مرزها را یادت نیست؟
عراق، افغانستان، لیبی و…!
تعداد کشته ها که خط و مرز نمی شود، چه می گویی برای خودت؟
چه شد؟ صورتت را چرخاندی؟
بوی منافع به مشامت خورد؟
نه سخن از تروریست است کاری به منافع و… ندارد!

 ببین در غزه چقدر کودکان دوماهه تروریست هستند؟
بله حتی مادرانشان دارند با سلاح در دستشان ترور می کنند،به خاطر همین است که به تیربار بسته می شوند،
جای ده ها تیر بر شکم یک کودک،چه صحنه ای می تواند خلق کند!

 باید اسرائیل هم پیگیر باشد ،نمی شود که منتظر سازمان ملل شد،
خودت بگو اگر آنها کاری نکنند، این کودکان فردا موسی نخواهند شد؟
آنها از رود نیل و سبد می ترسند ،و باید هم بترسند اگر خیال حکم رانی بر زمین را دارند!

اما براستی، مگر آن بالاها کسی نیست؟
خدای موسی را هم می توانند به تیربار ببندند؟
بگذار آدم ها خواب باشند و این روزها دغدغه هاشان توپ باشد و تور …
بگذار برای هم شرط ببندند تا فینالی ها را حدس بزنند.

یقین دارم که خودش کاری خواهد کرد،
من و تو اگر پا به میدان نگذاشتیم و کمکی نکردیم ،کسی منتمان را نمی کشد ،
مثل تفاله ای تف خواهند کرد مارا ،و از میدان خارجمان خواهند کرد،یقین بدان…
چند روزی بیشتر مهمان اینجا نیستیم،و بعدها بی شک جواب پس خواهیم داد ..

 دیروز زنی ندا می داد و می گفت : مسلمانان به دادمان برسید!
می شد معنای گریه را با تمام وجود در نگاهش دید! به گمانم طفلی را گم کرده بود!
اما..
دلش خوش است!
کو مسلمان و کو انسان؟

 خودت با مشکلت کنار بیا، ما درگیر چیزهای مهم تری هستیم وقت نمی کنیم!
به خدایی خدا ،دیدم مردی را که بوی ننگین بی مصرفی می داد و با تمام هیکلش برای باخت تیمی گریه می کرد و هوار سر می داد،
خدایا چه خواهی کرد با کسی که ننگ خود و عابران دنیایش شده؟

 تاب و توان گله و صحبت ندارم، چقدر می توان گفت؟ بگذریم …
اما احساسم براین است که چند روزی دیگر آمریکا هم مثل انگلیس کنار خواهد رفت و اسرائیل پرچمدار جهان خواهد شد!!
تو چه فکر می کنی؟

جهان بی سرپرست تصور نمی شود، تو بخواب و خوش باش، آنها بیدارند و منتظر برای فرداهایت …
• محسن پیش آهنگ
منبع: سنت آنلاین