#شعر: شب آمد وای بر بی‌سرپرستان زدست ظالمان و خودپرستان نه اطعامی نه جایی نه پناهی به تاریکی محض و در تباهی برفته خانه و کاشانه در باد شکسته در گلو هرگونه فریاد خدایا غزه در خون مانده تنها بفریادش برس ای حیّ دانا   ✍🏾: محمد عبدی از تربت جام

#شعر:

شب آمد وای بر بی‌سرپرستان
زدست ظالمان و خودپرستان

نه اطعامی نه جایی نه پناهی
به تاریکی محض و در تباهی

برفته خانه و کاشانه در باد
شکسته در گلو هرگونه فریاد

خدایا غزه در خون مانده تنها
بفریادش برس ای حیّ دانا

 

✍🏾: محمد عبدی از تربت جام