حمد خـــداي سبـــحان ماه مبارك آمـد/ شـهر نزول قــــرآن مــــــاه مبارك آمــــدماهي عجب مبارك ســر تا به پا تبارك  /  تبريك اي مســلــمان ماه مــــبارك آمـــد از حــــق پـــيام آمد شهــر صيـــام آمـــد / از بهر بنـــد شـــــيطان ماه مـــــبارك آمداي طالبـــان رحمــت اي مقـــبلان امّت  /  يا اهــل دين و ايمـــان ماه […]

 

 

حمد خـــداي سبـــحان ماه مبارك آمـد/ شـهر نزول قــــرآن مــــــاه مبارك آمــــد
ماهي عجب مبارك ســر تا به پا تبارك  /  تبريك اي مســلــمان ماه مــــبارك آمـــد

از حــــق پـــيام آمد شهــر صيـــام آمـــد / از بهر بنـــد شـــــيطان ماه مـــــبارك آمد
اي طالبـــان رحمــت اي مقـــبلان امّت  /  يا اهــل دين و ايمـــان ماه مــبارك آمد
مهمان شويد خدا را شد ميزبان شما را /  با خوان جود و احسان ماه مــبارك آمد
حق آمد از در لطف ديگر مخور تأسّف / بر عاصيـــــان به غفران مـــاه مبارك آمد
بردار سر زبالش خواه از خدا به خواهش / آمـــــرزش گنــاهـان مــــــاه مبارك آمــــد
ديگر‌نه‌وقت‌بازي‌است، هنگام‌چاره‌سازيست/ از كرده عذر خواهـان ماه مـبارك آمد
وقت صلات و تسبيح بر پاي شد تراويح / با يا رحـــــيم و رحمان ماه مــــبارك آمد
اَوَّلــهٌ به رحمــــت اَوســـَطهٌ مــــغفرت / آخر نجـات نيـــــران ماه مــــــبارك آمد
بامرحبا به هر جمع با الفراق چـون شمع  / با الـــــــــوداع به پايان مـــــاه مبارك آمد

هر چند نه ايم «بسمل» در بندگيش قابل
از خجـلت گنـــــــاهـان مـاه مبارك آمد

 

شعر از شاعر معاصر تایباد:
استاد غلامعلی تیموری(بسمل)