این تصویر را یک سرباز یهودی منتشر کرده و زیر آن نوشته: با وجود اینکه او را با آتش شکنجه می‌دهیم اما به طرز خیره کننده‌ای به ما نگاه می‌کند.

این تصویر را یک سرباز یهودی منتشر کرده و زیر آن نوشته: با وجود اینکه او را با آتش شکنجه می‌دهیم اما به طرز خیره کننده‌ای به ما نگاه می‌کند.