طرفداران فلسطین هنگام خروج بایدن از کلیسا، شعار «شرم بر تو باد» سر دادند/اعتماد

 طرفداران فلسطین هنگام خروج بایدن از کلیسا، شعار «شرم بر تو باد» سر دادند/اعتماد