بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نام محمد، القاب و کنیه‌های ایشان در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده است.به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای دفتر اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور، نام محمد در حدود دو میلیون و ۵۰۰هزار بار در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به ثبت رسیده […]

بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نام محمد، القاب و کنیه‌های ایشان در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای دفتر اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور، نام محمد در حدود دو میلیون و ۵۰۰هزار بار در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به ثبت رسیده است.
علاقه مردم ایران به حضرت محمد(ص) وصف ناشدنی است بطوری که نامهای عبدالله ۳۲۱۳۸۳ بار، رحیم ۱۵۰۴۱۳ بار، یاسین۷۷۱۷۳ بار، نعمت۲۳۸۵۴بار، بشیر ۱۵۲۸۴ بار و رئوف ۵۰۹۱ بار ، سراج ۱۷۸۶ بار، شاهد ۱۱۰۵بار ، شهید ۵۵۸بار ، نذیر ۴۹۸بار ، شمس ۳۹۹بار و منیر ۳۲۵ بیشترین فراوانی بعد از نام محمد در این پایگاه به ثبت رسیده است.
براساس آمارهای سازمان ثبت احوال ، نامهای احمد ۷۵۷۱۳۳ بار، مصطفی ۴۰۴۲۹۴ بار و امین ۱۹۹۶۸۵ بار بیشترین القاب و نام ابوالقاسم ۹۵۱۸۳ بار از کنیه‌های حضرت محمد(ص) هستند که در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال به ثبت رسیده است.
در مجموع نام، القاب و کنیه‌های حضرت محمد (ص) چهار میلیون و ۵۱۸هزارو ۳۰۶ بار در این پایگاه به ثبت رسیده است.
همچنین بیش از ۶میلیون و ۸۰۰ هزار نفر نیز دارای اسامی ترکیبی با محمد هستند.