بیش از چهار میلیون و 500 هزار نام محمد، القاب و کنیه‌های ایشان در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده است.به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای دفتر اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور، نام محمد در حدود دو میلیون و 500هزار بار در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به ثبت رسیده […]

بیش از چهار میلیون و 500 هزار نام محمد، القاب و کنیه‌های ایشان در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای دفتر اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور، نام محمد در حدود دو میلیون و 500هزار بار در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به ثبت رسیده است.
علاقه مردم ایران به حضرت محمد(ص) وصف ناشدنی است بطوری که نامهای عبدالله 321383 بار، رحیم 150413 بار، یاسین77173 بار، نعمت23854بار، بشیر 15284 بار و رئوف 5091 بار ، سراج 1786 بار، شاهد 1105بار ، شهید 558بار ، نذیر 498بار ، شمس 399بار و منیر 325 بیشترین فراوانی بعد از نام محمد در این پایگاه به ثبت رسیده است.
براساس آمارهای سازمان ثبت احوال ، نامهای احمد 757133 بار، مصطفی 404294 بار و امین 199685 بار بیشترین القاب و نام ابوالقاسم 95183 بار از کنیه‌های حضرت محمد(ص) هستند که در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال به ثبت رسیده است.
در مجموع نام، القاب و کنیه‌های حضرت محمد (ص) چهار میلیون و 518هزارو 306 بار در این پایگاه به ثبت رسیده است.
همچنین بیش از 6میلیون و 800 هزار نفر نیز دارای اسامی ترکیبی با محمد هستند.